0236 – Biểu cảm tốt – Good Emotion – 999 roses in my life

“Con người có thể tưởng tượng ra những điều không thật, nhưng anh ta chỉ có thể hiểu được điều có thật, bởi nếu điều đó đã không thật, sự lĩnh hội về nó không phải là thấu hiểu.” – Isaac Newton.

Nếu điều đó đã không thật, sự lĩnh hội về nó phải là niềm tin mù quáng.

“A man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true, for if the things be false, the apprehension of them is not understanding.” – Isaac Newton.

If the things be false, the apprehension of them is superstition.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906094622816502.1073742116.777910642301568&type=1&l=2c59016857

DSC01943

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s