0196 – Soạn bài – For the Presentation – 999 roses in my life

“Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được. Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.” – Elbert Green Hubbard.

“The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it. How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.” – Elbert Green Hubbard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888920397867258.1073742075.777910642301568&type=1&l=7582d10a68

DSC02117
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s