0187 – Tuổi học trò – School Age – 999 roses in my life

“Con người được sinh vào cuộc đời ngắn ngủi này, nơi điều tốt đẹp nhất là tình bạn và sự thân tình… và thế nhưng họ bỏ mặc tình bạn và sự thân tình không được chăm sóc, bỏ mặc chúng tự sinh trưởng ven đường, hy vọng chúng “ở lại” chỉ nhờ quán tính.” – William James.

Mỗi giai đoạn của đời người đều có niềm vui riêng và tình bạn dài lâu chính là niềm vui trọn vẹn.

“Human beings are born into this little span of life of which the best thing is its friendships and intimacies … and yet they leave their friendships and intimacies with no cultivation, to grow as they will by the roadside, expecting them to “keep” by force of mere inertia.” – William James.

Every stage of life has its own joys and the lasting friendship make full joy.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.884211835004781.1073742065.777910642301568&type=1&l=c1e2cd9cec

DSC07190

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s