0178 – Vào thu – The Autumn is coming – 999 roses in my life

“Bạn không thực hiện một bức ảnh chỉ với một chiếc máy ảnh. Bạn mang vào nhiếp ảnh tất cả các hình ảnh bạn đã thấy, những cuốn sách bạn đã đọc, những bản nhạc bạn đã nghe và cả những người mà bạn đã yêu” – Ansel Adams.

Mùa thu ở nơi tôi đang sống, Sài Gòn, lá không rơi nhiều do là xứ nhiệt đới, song vẫn tạo cảm giác buồn do mưa nhiều.

“You don’t make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.” – Ansel Adams.

Autumn in my city, Saigon, leaves do not fall very much, but still feel sad because of rain. So I use the word ” Autumn”.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.879855658773732.1073742053.777910642301568&type=1&l=6d08ebdccf

C93U1287

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s