0171 – Vé số chiều xổ – The Lottery Ticket Sellers – 999 roses in my life

“Ai cũng phải mơ. Chúng ta mơ để trao cho bản thân hy vọng. Để ngừng mơ – ừm, điều đó giống như nói bạn không bao giờ có thể thay đổi số phận. Không phải vậy sao?” – Amy Tan.

“Everyone must dream. We dream to give ourselves hope. To stop dreaming – well, that’s like saying you can never change your fate. Isn’t that true?” – Amy Tan.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876570069102291.1073742044.777910642301568&type=1&l=35f55d19d0

DSC02362
Advertisements

One thought on “0171 – Vé số chiều xổ – The Lottery Ticket Sellers – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s