0138 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.” – Albert Camus.

Chào mừng trở lại, bạn già của tôi! Cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục làm biết bao điều kì diệu.

“Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus.

Welcome back, my old friend! Together we will continue to make much marvel.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861254530633845.1073742007.777910642301568&type=1&l=5c96e2909a

C93U0126
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s