0123 – Bạn bè – Friends – 999 roses in my life

“Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.” – William Arthur Ward.

Không phải lúc nào ta cũng có bạn đi cùng. Có những chặng đường chông gai ta phải tự đi và những vấn đề phức tạp ta phải tự giải quyết với niềm tin là bạn bè luôn theo dõi và mong ta thành công.

“A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.” – William Arthur Ward.

Not always I go with my friends. there are thorny path i have to go alone and complex issues I have finish it myself with the belief that my friends always watch and hope I succeed.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.854062751353023.1073741989.777910642301568&type=1&l=811562fb66

DSC04144

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s