0108 – Cô gái áo thiên thanh – Light blue Girl – 999 roses in my life

“Mọi giấc mơ lớn đều bắt đầu từ một người mơ. Hãy luôn nhớ rằng, bạn mang trong bản thân mình sức mạnh, sự kiên nhẫn và lòng đam mê để vươn tới những vì sao và thay đổi thế giới.” – Harriet Tubman.

Vâng, tôi mạnh hơn tôi nghĩ rất là nhiều!

“Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world.” – Harriet Tubman.

Yeah, I am stronger than I thought very much!

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.846889078737057.1073741954.777910642301568&type=1&l=602f04676a

74DC7926

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s