0100 – Yếm – Traditional Vietnamese Clothing – 999 roses in my life

“Đôi khi tình bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật xác định đúng thời điểm. Có thời điểm cho sự im lặng. Có thời điểm cần buông tay và để bạn mình lao vào vận mệnh của chính họ. Và có thời điểm để chuẩn bị nhặt lên những mảnh vỡ sau khi tất cả đã kết thúc.” – Khuyết danh.

Nếu bạn thấy người mẫu trong ảnh nhìn là lạ bởi do cô ấy thừa hưởng những nét đẹp của người Việt lẫn người Ấn.

“Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” – Anonymous.

If you see a model in the picture looked so strange because she inherited the beauty of the Vietnamese and the Indian.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

330N3792

2 thoughts on “0100 – Yếm – Traditional Vietnamese Clothing – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s