0096 –Chơi đàn – Play Guitar – 999 roses in my life

“Chơi loại nhạc cụ nào cũng dễ dàng: tất cả những gì bạn phải làm là chạm vào đúng dây đúng phím vào đúng lúc và rồi nhạc cụ sẽ tự chơi.” – Johann Sebastian Bach.

Ông ấy nói nghe nhẹ nhàng làm sao. Mọi vấn đề sẽ thông suốt nếu tâm ta nhẹ nhàng.

“It’s easy to play any musical instrument: all you have to do is touch the right key at the right time and the instrument will play itself.” – Johann Sebastian Bach.

He speaks very softly. All problems will be smooth if the mind is light.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.839918719434093.1073741940.777910642301568&type=1&l=9194034602

74DC6193

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s