0034 – Cô dâu một mình – Single Bride – 999 roses in my life

“Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng sập bẫy bởi những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.” – Steve Jobs.

Steve Jobs đã ra đi và Táo khuyết vẫn còn đó. Ông đã sống trọn cuộc đời bản thân đã chọn.

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.” – Steve Jobs.

Steve Jobs have gone and Apple is still there. He has lived with his chosen life.

999 roses in my life

Xem trọn bộ ảnh tại đây – See full album here:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.809843345774964.1073741866.777910642301568&type=1&l=880f096937

330N1060

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s