0028 – 999 roses in my life

“Phụ nữ muốn được yêu mà không cần phải hỏi tại sao; không phải vì họ xinh đẹp, hay tốt bụng, hay được giáo dục tử tế, hay duyên dáng, hay thông minh, mà bởi họ là chính họ.” – Henri Frederic Amiel.

Hu hu, nhưng chẳng mấy phụ nữ chấp nhận cho tôi là chính tôi. Anh phải và anh phải … 🙂

“Women wish to be loved without a why or a wherefore; not because they are pretty, or good, or well-bred, or graceful, or intelligent, but because they are themselves.” – Henri Frederic Amiel.

But women do not accept me as myself. You must and you must … 🙂

999 roses in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806195946139704.1073741859.777910642301568&type=1&l=b44d4d6309

IMG_0195

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s