0015 – Thảo Cầm Viên Sài Gòn – Sai Gon Zoo – 999 roses in my life

“Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là người mơ mộng lớn. Họ mơ về tương lai mà họ có thể đạt được, lý tưởng hóa trong mọi khía cạnh, và sau đó họ làm việc mỗi ngày hướng tới tầm nhìn xa của họ, đó chính là mục tiêu hay mục đích.” – Brian Tracy

Con đường phía trước của tôi còn rất dài và gian khó. Nhưng tôi biết khi tôi bước tới một bước thì thành công sẽ đến gần hơn một bước.

“All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.” – Brian Tracy

My success road is still very long and very difficult to go. But I know when I take a step forward, the success will come one step closer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.798298893596076.1073741845.777910642301568&type=1&l=e4b4774c6c

IMG_0071

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s